Algemeen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door deze website te bezoeken en/of de op (of via) deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Tenzij anders vermeld, zijn alle teksten - algemene informatie, proza en poëzie - die u hier aantreft door Jacoline Vlaander geschreven.

 

Rechten

Bij Arpège berusten alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnaam, merkenrecht, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op (of via) deze site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's).

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Printen of downloaden - uitsluitend voor eigen gebruik - is wel toegestaan.

 

Afwijzen van aansprakelijkheid

Hoewel Arpège zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms omissies voordoen. Arpege wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enig andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg- aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Arpège zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt in 'de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht, wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

Arpège verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.